Adatvedelmi szabalyzat

 

 

 

ÁSZF Melléklet

                               Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Wellmatic Kft.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI

SZABÁLYZATA

Székhely:

1181 Budapest, Darányi Ignác utca 12.

Képviseli:

Juhász Gergely ügyvezető

Cégjegyzékszá
m:

01-09-864661

Adószám:

13619275-2-43

Hatályba lépett: 2021. március 25. napján

1

 

 

 

ÁSZF Melléklet

                               Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

2

 

 

 

ÁSZF Melléklet

                               Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA 

Jelen  szabályzat  (továbbiakban: Szabályzat) célja az  Wellmatic Kft.(továbbiakban: Társaság)  adatvédelmi és
adatkezelési politikáját rögzítő belső szabályok megállapítása a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
(2016.   április   27.)   (továbbiakban:   GDPR),   valamint   az   információs   önrendelkezési   jogról   és
információszabadságról   szóló   2011.   évi   CXII.   törvény   által   meghatározott   adatvédelmi   és   adatkezelési
rendelkezések betartásával.

Társaságunk  jelen szabályzatban határozza  meg a természetes személyek  személyes  adatainak  védelmével és
kezelésével kapcsolatos irányelveket és kötelezettségeket.

A   jelen   Szabályzat   rendelkezéseinek   érvényesítésével   a   Társaság   valamennyi   tevékenysége,   szolgáltatásának
igénybevétele során biztosítja az érintettek személyes adatok védelméhez való jogának teljes körű és maradéktalan
érvényesülését.
A Szabályzat hatálya alá tartozó személyek kötelesek tehát a tevékenységük során tudomásukra jutott személyes
adatokat a mindenkori jogszabályi  rendelkezéseknek megfelelően kezelni.  E személyek kötelesek továbbá  az
olyan tevékenységük során, amely szükségszerűen együtt jár személyes adatok kezelésével teljes körűen a jelen
szabályzat rendelkezései szerint eljárni.

A jelen Adatkezelési szabályzat a www.wellmatic.hu honlapon kerül közzétételre.

A jelen Adatvédelmi szabályzatot a Társaság bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A szabályzat módosításai a
fenti honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. Személyi hatály

Jelen szabályzat hatálya kiterjed
(1) a Társaságra,
(2) a Társaság tagjaira,
(3) a Társaság munkavállalóira,
(4) azon természetes személyekre, akiknek személyes adatait a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések
tartalmazzák, továbbá
(5) azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelés érinti.
Jelen   szabályzat   rendelkezései   a   Társaságra,   a   Társaság   tagjaira   és   munkavállalóira   nézve   kötelezőek,
maradéktalanul alkalmazandóak és teljes körűen érvényesítendőek.

2. Időbeli hatály

Jelen   Szabályzat   időbeli   hatálya   a   megállapításának   napjától   további   rendelkezésig,   vagy   a   szabályzat
visszavonásának napjáig áll fenn.

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1.       „személyes   adat”:  azonosított   vagy   azonosítható   természetes   személyre   („érintett”)   vonatkozó   bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely
azonosító,   például   név,   szám,   helymeghatározó   adat,   online   azonosító   vagy   a   természetes   személy   testi,
fiziológiai,   genetikai,   szellemi,   gazdasági,   kulturális   vagy   szociális   azonosságára   vonatkozó   egy   vagy   több
tényező alapján azonosítható;

2.     „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon
végzett   bármely   művelet   vagy   műveletek   összessége,   így   a   gyűjtés,   rögzítés,   rendszerezés,   tagolás,   tárolás,
átalakítás   vagy   megváltoztatás,   lekérdezés,   betekintés,   felhasználás,   közlés   továbbítás,   terjesztés   vagy   egyéb

3

 

 

 

ÁSZF Melléklet

                               Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

módon   történő   hozzáférhetővé   tétel   útján,   összehangolás   vagy   összekapcsolás,   korlátozás,   törlés,   illetve
megsemmisítés;

3.   „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4.       „profilalkotás”:   személyes   adatok   automatizált   kezelésének   bármely   olyan   formája,   amelynek   során   a
személyes   adatokat   valamely   természetes   személyhez   fűződő   bizonyos   személyes   jellemzők   értékelésére,
különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz,
érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők
elemzésére vagy előre jelzésére használják;

5.       „álnevesítés”:   a   személyes   adatok   olyan   módon   történő   kezelése,   amelynek   következtében   további
információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes
személyre   vonatkozik,   feltéve   hogy   az   ilyen   további   információt   külön   tárolják,   és   technikai   és   szervezési
intézkedések   megtételével   biztosított,   hogy   azonosított   vagy   azonosítható   természetes   személyekhez   ezt   a
személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6.     „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált, funkcionális
vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7.     „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok
kezelésének   céljait   és   eszközeit   önállóan   vagy   másokkal   együtt   meghatározza;   ha   az   adatkezelés   céljait   és
eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8.     „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő
nevében személyes adatokat kezel;

9.   „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes
adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
címzettnek;   az   említett   adatok   e   közhatalmi   szervek   általi   kezelése   meg   kell,   hogy   feleljen   az   adatkezelés
céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10.     „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az
érintettel,   az   adatkezelővel,   az   adatfeldolgozóval   vagy   azokkal   a   személyekkel,   akik   az   adatkezelő   vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11.   „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és
egyértelmű   kinyilvánítása,   amellyel   az   érintett   nyilatkozat   vagy   a   megerősítést   félreérthetetlenül   kifejező
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12.     „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését
vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

13.     „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó
minden   olyan   sajátos   technikai   eljárásokkal   nyert   személyes   adat,   amely   lehetővé   teszi   vagy   megerősíti   a
természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

14.       „vállalkozás”:   gazdasági   tevékenységet   folytató   természetes   vagy   jogi   személy,   függetlenül   a   jogi
formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket
is.

4

 

 

 

ÁSZF Melléklet

                               Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

IV. ALAPELVEK

A Társaság  jelen szabályzat elfogadásával deklarálja  a AZ EURÓPAI  PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679   RENDELETE   (2016.   április   27.)   –   továbbiakban   „GDPR”   –   5.   cikkében   foglalt   személyes   adatok
kezelésére vonatkozó elvek teljeskörű és maradéktalan betartását az alábbiak szerint:

A személyes adatok

a. kezelését   jogszerűen   és   tisztességesen,   valamint   az   érintett   számára   átlátható   módon   kell   végezni

(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b. gyűjtése csak meghatározott,  egyértelmű  és jogszerű célból történjen,  és azokat ne kezeljék  ezekkel a

célokkal össze nem egyeztethető módon; („célhoz kötöttség”);

c. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell

korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak

érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék
vagy helyesbítsék („pontosság”);

e. tárolásának   olyan   formában   kell   történnie,   amely   az   érintettek   azonosítását   csak   a   személyes   adatok

kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

f.

kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával
biztosítva   legyen   a   személyes   adatok   megfelelő   biztonsága,   az   adatok   jogosulatlan   vagy   jogellenes
kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve
(„integritás és bizalmas jelleg”).

g. Az   adatkezelő   felelős   az   adatkezelési   elveknek   való   megfelelésért,   továbbá   képesnek   kell   lennie   e

megfelelés igazolására

(„elszámoltathatóság

”).

V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A   személyes   adatok   kezelése   jogszerűen   a   GDPR   6.   cikkben   rögzített   indokokon,   így   különösen,   de   nem
kizárólagosan   az   érintett   hozzájárulásán,   szerződés   teljesítésén,   vagy   valamely   vonatkozó   jogszabályi
rendelkezésen alapulhat.

1. Az érintett hozzájárulása

(1) Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak kezeléséhez való
hozzájárulását a következő formában adhatja meg:

a)  írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,
b) elektronikus úton, a Társaság internetes weboldalán megvalósított kifejezett magatartásával, jelölőnégyzet

kipipálásával, vagy bármely egyéb olyan nyilatkozattal vagy cselekedettel, amely az adott összefüggésben
az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi,

c)   mobilalkalmazás   esetén   annak   letöltésekor  megvalósított   kifejezett   magatartásával,   jelölőnégyzet

kipipálásával, vagy bármely egyéb olyan nyilatkozattal vagy cselekedettel, amely az adott összefüggésben
az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.

(2)   Ha   az   adatkezelés   egyszerre   több   célt   is   szolgál,   akkor   a   hozzájárulást   az   összes   adatkezelési   célra
vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek,
egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét,
amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.
(3) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

2. Az adatkezelés jogszerűsége

Az adatkezelés akkor minősül jogszerűnek, ha:

a) az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését
megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

5

 

 

 

ÁSZF Melléklet

                               Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

b)  az adatkezelőre  vonatkozó  jogi  kötelezettség teljesítése,  vagy  az  érintett,  illetve más  természetes  személy
létfontosságú érdekeinek védelme indokolja

VI. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

A   személyes   adatokat   a   Társaság   vonatkozó   adatkezelési   célhoz   kapcsolódó   hozzáférési   jogosultságokkal
rendelkező   munkavállalói,   illetve   a   Társaság   részére   szolgáltatási   szerződések   alapján   adatfeldolgozási
tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg a Társaság által meghatározott terjedelemben és a
tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

VII. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

1. Tájékoztatáshoz való jog

(1)   Az   érintett   jogosult   arra,   hogy   adatainak   kezelésére   irányuló   tevékenység   megkezdését   megelőzően
tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról.
(2) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik:

a. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d. a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél

jogos érdekei;

e. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f. adott   esetben   annak   ténye,   hogy   az   adatkezelő   harmadik   országba   vagy   nemzetközi   szervezet   részére

kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak
hiánya,  vagy a  GDPR   46.  cikkben,   a  47.  cikkben  vagy  a  GDPR  49.  cikk  (1)   bekezdésének   második
albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az
azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

(3) A   (2)   bekezdésben   említett   információk   mellett   az   adatkezelő   a   személyes   adatok   megszerzésének
időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő
kiegészítő információkról tájékoztatja:

a. a   személyes   adatok   tárolásának   időtartamáról,   vagy   ha   ez   nem   lehetséges,   ezen   időtartam

meghatározásának szempontjairól;

b. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c. a   GDPR   6.   cikk   (1)   bekezdésének   a)   pontján   vagy   a   9.   cikk   (2)   bekezdésének   a)   pontján   alapuló

adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jogáról, amely nem
érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy

szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni,
továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

f.

a   GDPR   22.   cikk   (1)   és   (4)   bekezdésében   említett   automatizált   döntéshozatal   ténye,   ideértve   a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan
érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel bír.

(4)   Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a
következő információkat:

a.

az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b.

az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c.

a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d.

az érintett személyes adatok kategóriái;

e.

a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

f.

adott esetben annak ténye,  hogy az adatkezelő valamely harmadik  országbeli címzett vagy valamely
nemzetközi   szervezet   részére   kívánja   továbbítani   a   személyes   adatokat,   továbbá   a   Bizottság
megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a GDPR 47. cikkben vagy a 49.

6

 

 

 

ÁSZF Melléklet

                               Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas
garanciák   megjelölése,   valamint   az   ezek   másolatának   megszerzésére   szolgáló   módokra   vagy   az
elérhetőségükre való hivatkozás.

(5)   A (4) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre
nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:

a.

a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának
szempontjai;

b.

ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél
jogos érdekeiről;

c.

az   érintett   azon   joga,   hogy  kérelmezheti   az  adatkezelőtől   a   rá   vonatkozó   személyes   adatokhoz   való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok
kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;

d.

a   GDPR   6.   cikk   (1)   bekezdésének   a)   pontján   vagy   a   9.   cikk   (2)   bekezdésének   a)   pontján   alapuló
adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

e.

a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

f.

a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból
származnak-e; és

g.

a   GDPR   22.   cikk   (1)   és   (4)   bekezdésében   említett   automatizált   döntéshozatal   ténye,   ideértve   a
profilalkotást   is,   valamint   legalább   ezekben   az   esetekben   az   alkalmazott   logikára   és   arra   vonatkozó
érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel bír.

2. Az érintett hozzáférési joga

(1)  Az   érintett   jogosult   arra,   hogy   az   adatkezelőtől   visszajelzést   kapjon   arra   vonatkozóan,   hogy   személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes
adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a.

az adatkezelés céljai;

b.

az érintett személyes adatok kategóriái;

c.

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy
közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d.

adott  esetben  a  személyes  adatok  tárolásának   tervezett  időtartama,   vagy  ha ez  nem  lehetséges,   ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;

e.

az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f.

a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g.

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h.

a   GDPR   22.   cikk   (1)   és   (4)   bekezdésében   említett   automatizált   döntéshozatal   ténye,   ideértve   a
profilalkotást   is,   valamint   legalább   ezekben   az   esetekben   az   alkalmazott   logikára   és   arra   vonatkozó
érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen
várható következményekkel jár.

(2) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.
Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű
díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben
használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

3. Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga

3.1. A helyesbítéshez való jog

(1)   Az   érintett   jogosult   arra,   hogy   kérésére   az   adatkezelő   indokolatlan   késedelem   nélkül   helyesbítse   a   rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy
kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

7

 

 

 

ÁSZF Melléklet

                               Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

3.2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes   adatokat,   az   adatkezelő   pedig   köteles   arra,   hogy   az   érintettre   vonatkozó   személyes   adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon

kezelték;

b. az   érintett   visszavonja   a   GDPR   6.   cikk   (1)   bekezdésének   a)   pontja   (hozzájárulás   személyes   adatok

kezeléséhez) vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében (kifejezett hozzájárulás adása)
az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c. az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján (tiltakozáshoz való jog) tiltakozik az adatkezelése

ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a rendelet 21. cikk (2)
bekezdése alapján (üzletszerzés érdekében történő személyes adatkezelés elleni tiltakozás) tiltakozik az
adatkezelés ellen;

d. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség

teljesítéséhez törölni kell;

f.

a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az érintett kérelmére azt törölni köteles, az
elérhető   technológia   és   a   megvalósítás   költségeinek   figyelembevételével   megteszi   az   észszerűen   elvárható
lépéseket   –   ideértve   technikai   intézkedéseket   –   annak   érdekében,   hogy   tájékoztassa   az   adatokat   kezelő
adatkezelőket,   hogy   az   érintett   kérelmezte   tőlük   a   szóban   forgó   személyes   adatokra   mutató   linkek   vagy   e
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
(3)   Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b. a  személyes adatok kezelését előíró,  az adatkezelőre  alkalmazandó  uniós vagy tagállami  jog szerinti

kötelezettség   teljesítése,   illetve   közérdekből   vagy   az   adatkezelőre   ruházott   közhatalmi   jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c. a   GDPR   9.   cikk   (2)   bekezdése   h)   és   i)   pontjának,   valamint   a   rendelet   9.   cikk   (3)   bekezdésének

megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d. a   GDPR   89.   cikk   (1)   bekezdésével   összhangban   a   közérdekű   archiválás   céljából,   tudományos   és

történelmi   kutatási   célból   vagy   statisztikai   célból,   amennyiben   az   (1)   bekezdésben   említett   jog
valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike
teljesül:

a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,

amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának

korlátozását;

c. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d. az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás

arra   az   időtartamra   vonatkozik,   amíg   megállapításra   nem   kerül,   hogy   az   adatkezelő   jogos   indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2)     Ha   az   adatkezelés   az   (1)   bekezdés   alapján   korlátozás   alá   esik,   az   ilyen   személyes   adatokat   a   tárolás
kivételével   csak   az   érintett   hozzájárulásával,   vagy   jogi   igények   előterjesztéséhez,   érvényesítéséhez   vagy
védelméhez,   vagy   más   természetes   vagy   jogi   személy   jogainak   védelme   érdekében,   vagy   az   Unió,   illetve
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
(3)   Az   adatkezelő   az   érintettet,   akinek   a   kérésére   az   (1)   bekezdés   alapján   korlátozták   az   adatkezelést,   az
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

8

 

 

 

ÁSZF Melléklet

                               Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

5. A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó
értesítési kötelezettség

(1) Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról,
akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy
erőfeszítést igényel.
(2) Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

(1)     Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek
a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a. az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett hozzájárulása a személyes adatok

kezeléséhez)   vagy   a   GDPR   9.   cikk   (2)   bekezdésének   a)   pontja   (érintett   kifejezett   hozzájárulása   az
adatkezeléshez) szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen
alapul; és

b. az adatkezelés automatizált módon történik.

(2)   Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy –
ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
(3)   Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a GDPR 17. cikkét. Az említett jog nem
alkalmazandó   abban   az   esetben,   ha   az   adatkezelés   közérdekű   vagy   az   adatkezelőre   ruházott   közhatalmi
jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
(4)   Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7. A tiltakozáshoz való jog

(1) Az   érintett   jogosult   arra,   hogy   a   saját   helyzetével   kapcsolatos   okokból   bármikor   tiltakozzon   személyes
adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében megvalósuló adatkezelése, illetve az
adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés (a GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének   e)   vagy   f)   pontján   alapuló   adatkezelés)   ellen,   ideértve   az   említett   rendelkezéseken   alapuló
profilalkotást  is.   Ebben  az  esetben  az  adatkezelő  a  személyes   adatokat  nem  kezelheti   tovább,   kivéve,  ha az
adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
(2)   Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy
bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is,
amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
(3)   Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a
személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
(4)   Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten
fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól
elkülönítve kell megjeleníteni.
(5)   Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK
irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is
gyakorolhatja.
(6)   Ha a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi
kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű
okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

8. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga

(1)  Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a
profilalkotást   is   –   alapuló   döntés   hatálya,   amely   rá   nézve   joghatással   járna   vagy   őt   hasonlóképpen   jelentős
mértékben érintené.
2)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

9

 

 

 

ÁSZF Melléklet

                               Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

b. meghozatalát  az  adatkezelőre  alkalmazandó  olyan  uniós  vagy  tagállami  jog  teszi  lehetővé,  amely  az

érintett   jogainak   és   szabadságainak,   valamint   jogos   érdekeinek   védelmét   szolgáló   megfelelő
intézkedéseket is megállapít; vagy

c. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

(3)   A (2) bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az
érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a
jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben
kifogást nyújtson be.
(4)       A   (2)   bekezdésben   említett   döntések   nem   alapulhatnak   a   személyes   adatoknak   a   GDPR   9.   cikk   (1)
bekezdésében   említett   különleges   kategóriáin,   kivéve,   ha   a   9.   cikk   (2)   bekezdésének   a)   vagy   g)   pontja
alkalmazandó,   és   az   érintett   jogainak,   szabadságainak   és   jogos   érdekeinek   védelme   érdekében   megfelelő
intézkedések megtételére került sor.

9. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga

9.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.

(1) Az érintett a GDPR 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett
megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.
(2) Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Nemzeti   Adatvédelmi   és   Információszabadság   Hatóság   cím:   1125   Budapest,   Szilágyi   Erzsébet   fasor   22/c,
Telefon: +36 (1) 391-1400, FAX: +36 (1) 391-1410, http://www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
(3)   A   felügyeleti   hatóság,   amelyhez   a   panaszt   benyújtották,   köteles   tájékoztatni   az   ügyfelet   a   panasszal
kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a GDPR 78. cikk alapján az
ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

9.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1)   Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és
jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű
döntésével szemben.
(2)   Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult
a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három
hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a GDPR 77. cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási
fejleményekről vagy annak eredményéről.
(3)   A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell
megindítani.
(4)   Ha   a   felügyeleti   hatóság   olyan   döntése   ellen   indítanak   eljárást,   amellyel   kapcsolatban   az   egységességi
mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság
köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

9.3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1)   A   rendelkezésre  álló   közigazgatási   vagy  nem  bírósági   útra   tartozó  jogorvoslatok  –  köztük  a  felügyeleti
hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági
jogorvoslatra   jogosult,   ha   megítélése   szerint   a   személyes   adatainak,   e   GDPRnek   nem   megfelelő   kezelése
következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
(2)   Az   adatkezelővel   vagy   az   adatfeldolgozóval   szembeni   eljárást   az   adatkezelő   vagy   az   adatfeldolgozó
tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett
szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó
valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

10.    A   Társaság   az   érintett   adatainak   jogellenes   kezelésével   vagy   az   adatbiztonság   követelményeinek
megszegésével   másnak   okozott   kárt   köteles   megtéríteni.   Az   érintettel   szemben   az   adatkezelő   felel   az
adatfeldolgozó által okozott károkért, illetve személyiségi jogsértés esetén a sérelemdíjért is.

10

 

 

 

ÁSZF Melléklet

                               Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

11.  Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás

(1)     Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és
szabadságaira   nézve,   az   adatkezelő   indokolatlan   késedelem   nélkül   tájékoztatja   az   érintettet   az   adatvédelmi
incidensről.
(2)     Az (1) bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni
kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább
– az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit,
–   az   adatvédelmi   incidensből   eredő,   valószínűsíthető   következményeket,   az   adatkezelő   által   az   adatvédelmi
incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő
esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
(3)   Az érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike
teljesül:

a. az   adatkezelő   megfelelő   technikai   és   szervezési   védelmi   intézkedéseket   hajtott   végre,   és   ezeket   az

intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat
az   intézkedéseket   –   mint   például   a   titkosítás   alkalmazása   –,   amelyek   a   személyes   adatokhoz   való
hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják,

hogy   az   érintett   jogaira   és   szabadságaira   jelentett,   az   (1)   bekezdésben   említett   magas   kockázat   a
továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c. a   tájékoztatás   aránytalan   erőfeszítést   tenne   szükségessé.   Ilyen   esetekben   az   érintetteket   nyilvánosan

közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja
az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

(4)   Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután
mérlegelte,   hogy  az  adatvédelmi  incidens  valószínűsíthetően  magas  kockázattal   jár-e,  elrendelheti   az  érintett
tájékoztatását, vagy megállapíthatja a (3) bekezdésben említett feltételek valamelyikének teljesülését.

VIII.   A   TÁRSASÁG   ADATKEZELÉSSEL   ÉRINTETT   TEVÉKENYSÉGEI   ÉS   A   KEZELT
ADATKÖRÖK

1. Információkérés, ajánlatkérés során végzett adatkezelés

(1) A Társaság által nyújtott szolgáltatások, illetőleg értékesített termékekkel kapcsolatosan a Társaság harmadik
személyek számára információkérésre, ajánlatkérésre nyújt lehetőséget.
(2) Az adatkezelés jogalapja információkérés, ajánlatkérés esetén az érintett hozzájárulása.
(3)  Az  érintetti   kör  információkérés,   ajánlatkérés   esetén:   minden  olyan  természetes   személy,   aki   a  Társaság
szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információt, ajánlatot kér és megadja személyes adatait.
(4) A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.
(5) Az adatkezelés célja információkérés esetén: azonosítás, kapcsolattartás
(6) Az adatkezelési cél ajánlatkérés esetén: ajánlatadás, kapcsolattartás.
(7)   Az   adatok   címzettjei   (akik   megismerhetik   az   adatokat)   információkérés,   ajánlatkérés   esetén  a   Társaság
felhatalmazott munkatársai a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.
(8) Az adatkezelés időtartama információkérés, ajánlatkérés esetén: az információ szolgáltatását, illetve az ajánlat
nyújtását követő 30 nap elteltével a Társaság törli a személyes adatokat.

2. Szerződés megkötésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység

(1) A Társaság a vele szerződő természetes személyek – érintettek – személyes adatainak kezelését ellátja a
szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A személyes adatok kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell.
(2) Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a Társasággal szerződéses kapcsolatot létesítenek.
(3)   Az   adatkezelés   jogalapja   szerződés   teljesítése,   az   adatkezelés   célja   a   kapcsolattartás,   azonosítás,   a
szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.
(4)   A   személyes   adatok   címzettjei:   a   személyes   adatokat   a   Társaságnak   az   erre   felhatalmazott   munkatársai
kezelhetik a jelen szabályzatban foglaltak alapján.
(5)   A   kezelt   személyes   adatok   köre:   név,   lakcím,   rendszám,   telefonszám,   e-mail   cím,   adóazonosító   jel,
bankszámlaszám, számlázási név és cím, PIN kód.
(6) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

11

 

 

 

ÁSZF Melléklet

                               Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

3. Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység

(1) A Társaság a Szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek – érintettek – személyes adatainak kezelését
ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A személyes adatok kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell.
(2) Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a Szerződés aláírását követően a Szolgáltatást
igénybe veszik.
(3) Az adatkezelés jogalapja és célja a Szolgáltatás teljesítése.
(4)   A   személyes   adatok   címzettjei:   a   személyes   adatokat   a   Társaságnak   az   erre   felhatalmazott   munkatársai
kezelhetik a jelen szabályzatban foglaltak alapján.
(5) A kezelt személyes adatok köre: Ügyfélszám, Jelszó, rendszám, parkolás helye (zónakód), vásárolt parkolási
tranzakció adatai, felhasználói PIN kód.
(6) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

IX. A TÁRSASÁG ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEI

A Társaság, mint adatkezelő az érintett kérésére:
(1) tájékoztatást ad személyes adatai kezeléséről,
(2) elvégzi személyes adatainak helyesbítését,
(3) törli vagy zárolja személyes adatait a jogszabályban előírt kötelező adatkezelés kivételével.

A Társaság a személyes adatot törli az ügyviteltől független nyilvántartásából, ha:
(1) a kezelése jogellenes;
(2) azt az érintett kéri, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
(3) az adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható;
(4) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
(5) azt a bíróság, vagy a Hatóság jogerős, a Társaság által jogorvoslati útra nem terelt határozata elrendelte.

 

X. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

(1) A Társaság elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen szabályzatban is rögzített jogainak
gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll
módjában azonosítani.
(2)   A   Társaság   indokolatlan   késedelem   nélkül,   de   mindenféleképpen   a   kérelem   beérkezésétől   számított   egy
hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe
véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A
határidő   meghosszabbításáról   az   adatkezelő   a   késedelem   okainak   megjelölésével   a   kérelem   kézhezvételétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell
megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
(4)   Ha   a   Társaság   nem   tesz   intézkedéseket   az   érintett   kérelme   nyomán,   késedelem   nélkül,   de   legkésőbb   a
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól,
valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
(5)   A   Társaság   a   Rendelet   13.   és   14.   cikke   szerinti,   jelen   szabályzat   VI.   fejezet   1.   pontban   részletezett
információkat és a Rendelet 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést (visszajelzés a személyes
adatok   kezeléséről,   hozzáférés   a   kezelt   adatokhoz,   adatok   helyesbítése,   kiegészítése,   törlése,   adatkezelés
korlátozása,   adathordozhatóság,   tiltakozás   az   adatkezelés   ellen,   az   adatvédelmi   incidensről   való   tájékoztatás)
díjmentesen biztosítja az érintett számára.
(6) Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az
adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával
járó adminisztratív  költségekre: 5000,- Ft  összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja  a kérelem alapján
történő intézkedést.
(7) A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.
(8) A GDPR 11. cikkének sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a GDPR 15–21.
cikk   szerinti   kérelmet   benyújtó   természetes   személy   kilétével   kapcsolatban,   további,   az   érintett
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

12

 

 

 

ÁSZF Melléklet

                               Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

XI. ADATVÉDELMI INCIDENS  ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

(1) Adatvédelmi incidens a GDPR értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon   kezelt   személyes   adatok   véletlen   vagy   jogellenes   megsemmisítését,   elvesztését,   megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
(2) Adatvédelmi incidensnek minősül különösen, de nem kizárólagosan a személyes adatokat tartalmazó eszköz
(laptop, mobiltelefon) elvesztése, vagy ellopása, az adatkezelő által titkosított állomány visszafejtésére szolgáló
kód   elvesztése,   hozzáférhetetlenné   válása,   zsarolóvírus   általi   fertőzés,   amely   a   váltságdíj   megfizetéséig
hozzáférhetetlenné   teszi   az   adatkezelő   által   kezelt   adatokat,   az   informatikai   rendszer   megtámadása,   tévesen
elküldött személyes adatokat tartalmazó e-mail, címlista nyilvánosságra hozatala stb.
(3)   Az   adatvédelmi   incidens   észlelése   esetén   a   Társaság   képviselője   haladéktalanul   vizsgálatot   folytat   le   az
adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása céljából.   A károk elhárítása
érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
(4) Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy
az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az
adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló
indokokat is.
(5)   Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem
nélkül bejelenti az adatkezelőnek.
(6)   Az (3) bekezdésben említett bejelentésben legalább:

a. ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és

hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

b. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és

elérhetőségeit;

c. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
d. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,

beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését
célzó intézkedéseket.

(7)       Ha   és   amennyiben   nem   lehetséges   az   információkat   egyidejűleg   közölni,   azok   további   indokolatlan
késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.
(8)   Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó
tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti
hatóság ellenőrizze a GDPR 33. cikkében foglalt követelményeknek való megfelelést.

XII. ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÉS KEZELT ADATKÖRÖK

1. Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés

  (1)   A   Társaság   természetes   személy   ügyfeleinek,   vevőinek   adatai   kezelésének   jogalapja   jogi   kötelezettség
teljesítése,   (2007.   évi   CXXVII.   törvény   159.   §   (1)   bek.)   az   adatok   felhasználási   célja   számla   kötelező
adattartalmának megállapítása, számla kibocsátása, kapcsolódó könyvviteli feladatok ellátása.
(2) Az adatkezeléssel érintettek köre: a Társaság természetes személy ügyfelei, vevői.
(3) A kezelt adatok köre: a Társaság természetes személy ügyfeleinek, vevőinek neve, címe, adóazonosító jele
illetve adószáma
(4) A címzettek köre: a személyes adatokat a Társaságnak az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen
Adatvédelmi szabályzatban foglaltak alapján.
(5) A Társaság a szerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben megjelölt jogi
kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.

2. A Társaság által üzemeltetett weboldallal összefüggő adatkezelés

2.1. A Társaság honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás
(1) A Társaság honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie – apró információcsomag, amelyet a szerver
küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával –
kerül   küldésre   a  honlapot  meglátogató  személy   számítógépére,   amely(ek)  révén  annak  böngészője   egyedileg
azonosítható   lesz,   amennyiben   ehhez   a   honlapot   meglátogató   személy   világos   és   egyértelmű   tájékoztatást
követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.

13

 

 

 

ÁSZF Melléklet

                               Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

(2) A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek.
A   honlapon   használt   sütik   személy   szerinti   beazonosításra   alkalmas   információt   nem   tárolnak,   a   Társaság
személyes adatkezelést e körben nem folytat.

XIII. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

(1) Társaság az általa kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe a következő
feladatok ellátása céljából:

–  TÁRHELYSZOLGÁLTATÁS

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: ATW Internet Kft.
Cím: H-1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1.
E-mail: support@atw.co.hu
Telefon: +36 1 6000289
A kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A Társaság szolgáltatásait igénybevevő érintett.
Az adatkezelés célja: A Társaság által nyújtott szolgáltatások zavartalan és folyamatos biztosítása.
Az adatkezelés időtartama: A Társaság és az adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az
érintettnek törlési kérelméig tart.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

–  RENDSZER ÜZEMELTETÉSE, KARBANTARTÁSA

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Név Info-Baranya Kft.
Cím: 7631 Pécs, Hosszú-földi utca 58.
E-mail: barna@baranya.hu
Telefon: +36203210941
A kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A Társaság szolgáltatásait igénybevevő érintett.
Az adatkezelés célja: A Társaság internetes honlapjának üzemeltetése, fejlesztése és karbantartása.
Az adatkezelés időtartama: A Társaság és az adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az
érintettnek törlési kérelméig tart.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

–  SZÁMLÁZÁS

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Név KBOSS.hu Kft
Cím:     1031 Budapest, Záhony utca 7/C..
E-mail:  info@szamlazz.hu
Telefon: +36-30-35-44-789
A kezelt adatok köre: Az érintett neve, számlázási adatai, e-mail címe.
Az érintettek köre: A Társaság szolgáltatásait igénybevevő érintett.
Az adatkezelés célja: Az elektronikus számla kiállítása.
Az adatkezelés időtartama: A Társaság és az adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az
érintettnek törlési kérelméig tart.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi
szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

(2) Az érintettet jelen Szabályzat VII. fejezetében rögzített jogok az adatfeldolgozóval szemben is teljes körűen és
maradéktalanul megilletik.
(3) A Társaság deklarálja, hogy az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő
rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az
adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
(4) Társaság az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást nem

ad.

(5) Társaság fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a
jelen Szabályzat módosításával tájékoztatja az érintetteket.

14

 

 

 

ÁSZF Melléklet

                               Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

(6)Társaság a részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a jelen pontban foglaltakon kívül harmadik
félnek illetve feleknek nem továbbítja, ide nem értve, ha arra jogszabályi kötelezettség alapján valamely hatóság,
állami, közigazgatási szerv, bíróság felszólítja, és Társaság a vonatkozó jogszabályok alapján azt nem jogosult
megtagadni.

XIV. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

1. Az adatbiztonság megvalósításának elvei

(1) A Társaság személyes adatot csak a jelen Szabályzatban rögzített szabályok maradéktalan betartásával, a
Szabályzatban   rögzített   tevékenységekkel   összhangban,   az   adatkezelés   céljának   megfelelően,   a   szükséges
időtartamban kezelhet.
(2)   A   Társaság   az   adatok   biztonságáról   gondoskodik,   e   körben   kötelezettséget   vállal   arra,   hogy   megteszi
mindazon   technikai   és   szervezési   intézkedéseket,   amelyek   szükségesek   az   adatbiztonságra   vonatkozó
jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok maradéktalan érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben
meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.
(3) A Társaság által végrehajtandó technikai és szervezési intézkedések a következőkre irányulnak:

a. a   személyes   adatok   kezelésére   használt   rendszerek   és   szolgáltatások   folyamatos   bizalmas   jellegének

biztosítása, integritása, rendelkezésre állása és ellenálló képességének fennállása;

b. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képesség, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést

és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

c. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának

rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárás alkalmazása,

(4)  A  biztonság   megfelelő   szintjének   meghatározásakor  kifejezetten  figyelembe  kell  venni  az  adatkezelésből
eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok
véletlen   vagy   jogellenes   megsemmisítéséből,   elvesztéséből,   megváltoztatásából,   jogosulatlan   nyilvánosságra
hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.
(5) A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
(6) A Társaság az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy
az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a Társaság érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg,
akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.
(7) A Társaság az egyes adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat más adatoktól elkülönítetten
tárolja, azzal, hogy – összhangban a fenti rendelkezéssel – az elkülönített adatállományokat kizárólag a megfelelő
hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalók ismerhetik meg.
(8) A Társaság vezetői, munkavállalói a személyes adatokat harmadik személynek nem továbbítják, a jogosulatlan
hozzáférés kizárása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszik.
(9) A Társaság azon munkavállalóinak enged hozzáférést személyes adatokhoz, akik a kezelt személyes adatkörök
tekintetében   titoktartási   nyilatkozat   tételével   vetették   alá   magukat   az   adatbiztonsági   szabályok   megtartásával
kapcsolatos kötelezettségnek.
(10) A Társaság az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van
a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb
szintű védelmét biztosító megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

2

. A Társaság informatikai nyilvántartásainak védelme

(1)   A   Társaság   az   informatikai   nyilvántartásai   tekintetében   az   adatbiztonság   megvalósulásához   a   következő
szükséges intézkedéseket foganatosítja:

a. Ellátja az általa kezelt adatállományokat számítógépes vírusok elleni állandó védelemmel, (valós idejű

vírusvédelmi szoftvert alkalmaz.)

b. Gondoskodik az informatikai rendszer hardver eszközeinek fizikai védelméről, beleértve az elemi károk

elleni védelmet,

c. Gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind a szoftver mind a

hardver eszközök tekintetében,

d. Megteszi   mindazokat   az   intézkedéseket,   amelyek   az   adatállományok   helyreállításához   szükségesek,

rendszeres   biztonsági   mentést   hajt   végre,   továbbá   a   biztonsági   másolatok   elkülönített,   biztonságos
kezelését végrehajtja.

15

 

 

 

ÁSZF Melléklet

                               Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

3. A Társaság papíralapú nyilvántartásainak védelme
(1) A Társaság a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a
fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.
(2) A Társaság vezetője, munkavállalói, és egyéb, a Társaság érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy
birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától,
kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

XV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

(1) A Társaság vezérigazgatója köteles a Társaság valamennyi munkavállalója részére ismertetni jelen szabályzat
rendelkezéseit.
(2) A Társaság vezérigazgatója köteles gondoskodni arról, hogy a Társaság valamennyi munkavállalója betartsa
jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket.
(3) Jelen szabályzat megállapítása, illetőleg módosítása a Társaság vezérigazgatójának feladatkörébe tartozik.

16